Verkoop en leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Meetwinkel B.V.
Jan Tinbergenstraat 218
7559 ST Hengelo (ov)


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle productaanbiedingen en overeenkomsten van de Meetwinkel B.V. zijn onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voorwaarden (hierna genoemd “Voorwaarden”) van toepassing.

1.2 Het accepteren van onze productaanbiedingen, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaard.

1.3 Onder producten wordt verstaan zaken zoals meetinstrumenten, software, stickers en alle andere producten die via de webshop worden aangeboden.

1.4 Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. Alle geschillen tussen partijen (Meetwinkel B.V. en de afnemer) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

1.5 Van onze voorwaarden kan alleen via een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

1.6 Door het bestellen (en eventueel ondertekenen) van de order sluit u een rechtsgeldig contract met Meetwinkel B.V.. Dit contract gaat in zodra Ingenium Meetwinkel de compleet ingevulde (en indien per fax besteld ondertekende) bestelling heeft ontvangen. Bij bestelling via de webshop dient de afnemer de voorwaarden te accepteren middels het plaatsen van een “vinkje”.

1.7 Meetwinkel B.V. houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien deze incompleet is ingevuld.

1.8 Op sommige artikelen rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van enig schriftelijk of digitaal product is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van Meetwinkel B.V..

1.8 Meetwinkel B.V. houdt zich aan de wet Verkoop op Afstand.

Artikel 2 Prijs van de artikelen

2.1 Alle aanbiedingen van Meetwinkel B.V. zijn vrijblijvend en wij houden ons het recht voor prijzen te wijzigen.

2.2 De vermelde prijzen zijn in Euro en zijn exclusief BTW, indien van toepassing.

2.3 Voor prijzen boven de € 100,- worden geen verzendkosten gerekend. Hieronder wordt € 4,50 aan verzendkosten gerekend.

2.4 Een eventuele aanbieding geldt tot het tijdstip van vervallen van de aanbieding.

2.5 Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd is Meetwinkel B.V. niet verantwoordelijk. De afnemer dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.

Artikel 3 Werkwijze bij het bestellen

3.1 U bestelt via onze webshop de gewenste artikelen en aantallen.

3.2 De voorwaarden voor levering zijn dat betaling na levering plaatsvindt met een betalingstermijn van 14 dagen.

3.3 De bestelling wordt normaal binnen 3 werkdagen na ontvangst verzonden.

3.4 U kunt ook rechtstreeks (dus niet via de webshop) bestellen. U doet dit via e-mail (contactformulier of via info@meetwinkel.nl). De bestelling wordt via GLS of TNT post aan u toegezonden.

3.5 Controleer voor verzending eerst of alles goed en volledig is ingevuld en verstuur dan pas uw bestelling.

Artikel 4 Betaling

4.1 In onze webshop kunt u op verschillende manieren betalen. Er is geen minimum orderbedrag.

4.2 U kunt met de volgende betalingswijzen betalen:

  • Levering op factuurbasis;
  • Levering onder rembours.

Als u op een andere wijze wilt bestellen en betalen, neemt u dan, voordat u de bestelling plaatst, met ons contact op. Voor meer informatie info@meetwinkel.nl.

Bij bedrijven leveren wij na een controle/goedkeuring op rekening (factuurbasis).
Bij particuliere-, buitenlandse- en overige klanten dient vooraf te worden betaald. Na betaling worden de producten verstuurd.

4.2 Indien u in gebreke bent met enige betaling, is Meetwinkel B.V. gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst (bestelling) op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.3 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Meetwinkel B.V. kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

Artikel 5 Levering van de artikelen

5.1 De bestelling wordt zo snel mogelijk aan u geleverd.

5.2 Verzending van de bestelling vindt doorgaans plaats binnen 1 tot 3 werkdagen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Geen rechten kunnen worden ontleend aan genoemde leveringstijden. Meetwinkel B.V. is niet aansprakelijk voor vertragingen indien er omstandigheden zijn waar Meetwinkel B.V. niets aan kan doen zoals oorlog, terrorisme, stakingen, toeleveringsproblemen, regeringsmaatregelen, natuurrampen en dergelijke. Indien onverhoopt de leveringstermijn uitloopt wordt de afnemer hiervan in kennis gesteld. Indien de aflevering niet binnen redelijke termijn door Meetwinkel B.V. kan worden gegarandeerd, mag de afnemer de order annuleren. Eventuele reeds gedane betalingen worden dan teruggestort.

5.3 U ontvangt bij de bestelling een BTW-rekening zodat u de kosten (beroepsmatig) eventueel aftrekbaar kunt maken. Bij pakketten met meer artikelen kan eventueel ook door ons een pakbon worden toegevoegd.

5.4 Indien u meerdere artikelen heeft besteld kan een pakket worden gemaakt of elk artikel kan apart worden verstuurd. Meetwinkel B.V. maakt hiervoor de beste verzendkeuze.

5.5 Meetwinkel B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

5.6 De eigendomsrechten van de artikelen gaan pas over nadat u het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van levering op u over.


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Meetwinkel B.V., totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Meetwinkel B.V. is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Meetwinkel B.V. zijn gebleven terug te (laten) nemen.

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde dient u ons daarvan binnen 10 werkdagen op de hoogte te stellen.

7.2 Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt zullen wij, tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. U retourneert de verkeerde artikelen aan Meetwinkel B.V., tenzij anders overeengekomen.

7.3 U heeft het recht, conform de Nederlandse wet “Verkoop op Afstand”, om de bestelling indien ze niet aan uw verwachting voldoen binnen 7 dagen zonder opgave van redenen terug te sturen. De kosten van terugsturen zijn in dat geval voor uw rekening. Artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn en in oorspronkelijke verpakking en eventuele beschermingsfolie. Bezorgkosten zijn voor uw rekening.

7.4 Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed, zie 5.6.

7.5 Wij zorgen voor adequate verpakking en doen onze uiterste best om beschadiging te voorkomen, garanties kunnen wij echter niet geven.

7.6 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het gebruik en eventuele gevolgen van, door de koper van bij onze webshop aangeschafte producten. Bij gebruik van meetinstrumenten waarschuwen wij u voor de risico’s die u loopt. Voor de toepassing van een apparatentester/installatietester of aanverwant meetinstrument kan een cursus noodzakelijk zijn. In alle gevallen dient de klant de gebruikershandleiding te bestuderen en aan te houden.

7.7 Indien u besluit van uw recht gebruik te maken en het artikel terug te sturen heeft u recht op geld terug garantie binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel, mits dit in onbeschadigde staat en ongebruikt is en in originele verpakking en eventuele beschermingsfolie is geretourneerd. Door ons gemaakte verzendkosten vallen hier buiten.

7.8 Ingenium Meetwinkel is niet verantwoordelijk te stellen voor overmacht.

7.9 Garantie wordt verzorgd via de fabrikant van de desbetreffende apparatuur. Indien op een product zoals gereedschap fabrieksgarantie zit dan is dit bij het product vermeld. U kunt onder overleg van het aankoopbewijs zelf garantie claimen bij de betreffende fabrikant.

8 Garantie

8.1 Meetwinkel B.V. garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde. Hiertoe wordt de garantietermijn van de diverse fabrikanten en/of importeurs aangehouden.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Meetwinkel B.V. worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Meetwinkel B.V. het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Meetwinkel B.V.). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
  • wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
  • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
  • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  • Meetwinkel B.V. niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.


9. Persoonsgegevens

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Meetwinkel B.V. opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Meetwinkel B.V. de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailings. Meetwinkel B.V. hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

10. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

10.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede.

10.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

10.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.